China-ASEAN Forum on Dentistry
Contact us
Home Agenda Speakers Downloads Chinese
 
Organization
Organization
2018-10-12
6th China-ASEAN Forum on Dentistry
Organization
Sponsors
National Health Commission, P. R. China
People's Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region, P. R. China
 
Organizer
College of Stomatology, Guangxi Medical University, P. R. China
 
Co- Sponsors
Chinese Stomatological Association
Department of Dental Services, Ministry of Health, Brunei Darussalam
Cambodian Dental Association
Indonesian Dental Association
Lao Dental Association
Malaysian Dental Association
Myanmar Dental Association
Philippine Dental Association
Singapore Dental Association
The Dental Association of Thailand
Vietnam Odonto-Stomatology Association
Health and Family Planning Commission, Guangxi Zhuang Autonomous Region, P. R. China
Department of Education, Guangxi Zhuang Autonomous Region, P. R. China
Guangxi International Expo Affairs Bureau, P. R. China
Guangxi Center for International Exchange of Personnel, P. R. China
Guangxi Medical University, P. R. China
 
Steering Committee
Yang Zhang
Director-General, Department of International Cooperation, National Health Commission, P. R. China
Qun'an Mao
Director-General, Bureau of Disease Prevention and Control, National Health Commission, P. R. China
Pinhu Liao
Director-General, Health and Family Planning Commission, Guangxi Zhuang Autonomous Region, P. R. China
Xianjin Tang
Director-General, Department of Education, Guangxi Zhuang Autonomous Region, P. R. China
Lei Wang
Director-General, Guangxi International Expo Affairs Bureau, P. R. China
Jinmin Zhao
President, Guangxi Medical University, P. R. China
 
Organizing Committee
Chairman
Nuo Zhou, Xing Wang, Guangyan Yu
Deputy Chairman
Zhiyuan Zhang, Xuedong Zhou, Chuanbin Guo, Zhuan Bian, Jihua Chen, Peijun Lyu,
Jun Pang, Wenxin Huang, Chengjie Zheng, Wenxia Chen
Secretary-General
Renchuan Tao
Secretariat Members
Huiting Liang, Xuelin Gong, Rong Wu, Ping Luo, Hongbing Liao, Hai Kuang, Xiaolin Nong,
Songfeng Xiao, Xiaoling Lu